Regulamin

KAMPANIA „TERAZ SERCE!" – REGULAMIN UCZESTNIKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w kampanii „Teraz Serce!", zwanej dalej „Kampanią".
2. Organizatorem Kampanii jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352918, kapitał zakładowy 668164,60 PLN, NIP: 648-254-29-77.
3. W ramach Kampanii Uczestnikowi udzielane są świadczenie zdrowotne.
4. Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach Kampanii działa pod firmą Telemedycyna Polska S.A. i jest wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 22425.
5. Organizator wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą NZOZ Telemedycyna Polska i prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Działalność lecznicza Organizator obejmuje także wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Działalność lecznicza Organizatora polega również na: promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Organizator wykonuje działalność leczniczą w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, psychologii i pozostałych usług pomocniczych.
6. Informacja o prawach pacjenta określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) znajduje się pod adresem: www.terazserce.pl/pacjent.
7. Udostępnienie dokumentacji następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek może być złożony telefonicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, pisemnie na adres siedziby lub osobiście.
8. Organizator jest administratorem danych osobowych zbieranych w trakcie Akcji, w szczególności w celu udzielania świadczeń zdrowotnych Uczestnikowi w trakcie Akcji. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wycofania zgód na przesyłanie informacji handlowej, prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych Uczestnik możesz kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika Akcji udostępnia personel Akcji oraz dostępna jest na stronie www.terazserce.pl.
9. Współorganizatorem i gospodarzem, poszczególnych Akcji w ramach Kampanii jest Centrum Handlowe.
10. Wszelkie pytania dotyczące Kampanii należy kierować do Organizatora drogą tradycyjną pod adresem: Telemedycyna Polska SA., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice (z dopiskiem „Teraz Serce!") lub drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub telefonicznie pod numerem: +48 32 376 14 55 oraz +48 0/ 698-614-683.
11. Celem Kampanii jest wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.
12. Wszystkie aktualne informacje dotyczące Kampanii podawane są na stronie www.terazserce.pl .

II. DEFINICJE
1. Akcja – jest jednodniowym wydarzeniem, w ramach którego przeprowadzane są bezpłatne badania.
2. Koordynator Akcji – jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do koordynowania danej Akcji i jest w pełni odpowiedzialny przed Organizatorem za sposób realizacji wydarzenia. Na miejscu Akcji osoba ta jest wyróżniona identyfikatorem „Koordynator".
3. Uczestnik – osoba zarejestrowana podczas Akcji, tym samym uprawniona do skorzystania z badań. Pełnoletnia osoba zamieszkująca na terytorium Polski zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Organizatora.

III. UCZESTNICTWO W AKCJI
1. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne.
2. Akcja trwa w godzinach od 10:00 do 18:00 z półgodzinną przerwą obiadową dla personelu w połowie dnia. Dokładną godzinę przerwy obiadowej wyznacza Koordynator na miejscu akcji na co najmniej 1,5 godziny przed zarządzoną przerwą.
3. Warunkiem skorzystania z badań jest rejestracja, która odbywa się w dniu Akcji od godz. 10:00 rano przy pierwszym punkcie konsultacji. Do rejestracji wymagany jest dowód osobisty. Godzinę zamknięcia rejestracji wyznacza Koordynator, określając tę godzinę tak, aby każdy zarejestrowany mógł skorzystać ze wszystkich badań oraz konsultacji. W praktyce oznacza to, iż rejestracja może zostać zakończona przed godziną 18:00 tak, aby możliwe było zakończenie całej Akcji punktualnie o godzinie 18:00.
4. Uczestnik w trakcie rejestracji wyraża zgodę na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez Organizatora. Uczestnik zostaje poinformowany o istniejącym zagrożeniu oraz możliwych powikłaniach (z uwagi na niską inwazyjność badań najczęstszym powikłaniem jest siniak w miejscu ukłucia; u bardziej wrażliwych emocjonalnie pacjentów może się pojawić uczucie osłabienia a nawet omdlenie). W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia Uczestnik powinien wyrazić zgodę na podjęcie akcji reanimacyjnej oraz wezwanie pogotowia ratunkowego. W przypadku braku zgody na wezwanie karetki pogotowia Uczestnik oświadcza pisemnie, iż na własną odpowiedzialność nie wyraża zgody na takie działanie.
5. W ramach Akcji Uczestnicy mogą skorzystać z szeregu badań: badania EKG, pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cholesterolu, badania poziomu glukozy, obliczenia wskaźnika BMI oraz wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu krwi i nadwadze. Badania połączone są ze specjalistycznymi konsultacjami lekarzy oraz dietetyków.
6. Uczestników Akcji zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, do podporządkowania się decyzjom Koordynatora w zakresie uczestnictwa w Akcji, jak również do pilnowania i przestrzegania kolejności w oczekiwaniu na badania.
7. Osoby nietrzeźwe oraz zachowujące się agresywnie mogą zostać niedopuszczone do rejestracji lub wykluczone z udziału w Akcji.
8. Uczestnicy Akcji mogą udzielić referencji oraz podzielić się opinią na temat Akcji. W takim wypadku, Koordynator powinien wydać Uczestnikowi stosowny formularz, z pomocą którego Uczestnik będzie mógł spisać opinię przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na wykorzystanie treści opinii przez Organizatora.
9. Podczas rejestracji oraz w czasie badań Uczestnik wypełnia osobową ankietę medyczną. Kopię ankiety otrzymuje Uczestnik, oryginał zostaje u Organizatora.
10. Uczestnik, który jest świadomym nosicielem wirusów typu: HIV, HCV i HBV lub innych chorób zakaźnych, winien uprzedzić o tym fakcie personel Akcji wykonujący poszczególne badania, w szczególności pobranie próbki krwi przez nakłucie palca.
11. Przebieg każdej Akcji jest utrwalany, rejestrowany i archiwizowany poprzez dokumentację zdjęciową oraz nagranie wideo. Materiał jest własnością Organizatora, służy dokumentacji i promocji Akcji. Jeśli wizerunek Uczestnika przedstawiony będzie jedynie jako szczegół całości zarejestrowanego obrazu i/lub dźwięku, to w tym zakresie przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO* - uznając takie działania za prawnie uzasadnionych interes Organizatora, w przeciwnym razie wymagana jest zgoda Uczestnika, o której mowa w art. 81. ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to w tym zakresie przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO*). Przetwarzanie danych jest dobrowolne. Wycofanie zgody bądź złożenie sprzeciwu Zleceniobiorcy nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla Uczestnika i nie wpływa na możliwość udziału w Akcji medycznej.
12. Wizerunek może być przekazywany podmiotom zaangażowanym w organizację Akcji: Współorganizatorowi, Sponsorom oraz Patronom Medialnym i innym mediom wspierającym nagłośnienie Akcji. Materiał jest publikowany na stronie www.terazserce.pl oraz może być publikowany na stronach podmiotów zaangażowanych w celach promocyjnych.
13. Szanujemy prawo Uczestnika do decydowania o rozpowszechnieniu jego wizerunku. Jeżeli Uczestnik nie chce, aby jego wizerunek był rozpowszechniany Organizator prosi o zgłoszenie tego faktu personelowi Kampanii.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Akcji obowiązuje od stycznia do grudnia 2020 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do postanowień niniejszego regulaminu.